De mest utfordrende elevene


Denne siden skal inn: Den gode skole/ De mest utfordrende elevene

Barn som er på tvers 

I arbeidet med barn gjelder det å ha perspektivene på plass. Alt er ikke like viktig. Når eleven er inne i en vedvarende negativ rolle. Når barn har et indre fylt av kaos. Når det barnet trenger mest er å bli holdt rundt, forstått eller ha et fang å sitte på. Når eleven mangler voksne tillitspersoner hjemme. Når eleven har en sorg, står alene eller er fortvilet. Da blir lekser, fremdrift i fag, eller begrenset innsats på ulike fagområder, mindre viktig.

For noen barn må helt andre og grunnleggende behov bli fyllt først:

  • å bli sett
  • å bli trodd
  • å bli holdt rundt
  • å bli snakket med
  • å få lov til å knytte en god og gjensidig relasjon
  • å bli løftet ut av en negativ rolle
  • å bli stoppet dersom man gjør noe som går utover andre
  • å stoppe all krenkende atferd de er utsatt for

Det er ingen motsetning mellom å ta i vare disse elevene, og samtidig stoppe dem på atferd som krenker, truer eller ødelegger for andre. Tvert i mot er det en viktig del av ivaretakelse av eleven det gjelder, og av omgivelsene, å sikre at de ikke får gjort noe negativt mot noen. Å sikre at eleven ikke får handlet negativt, er en viktig del av å løfte elever ut av negative roller.

Det er et gyllent prinsipp at ingen, uansett grunn, har rett til å krenke eller ødelegge for andre, inne i timer, ved ut og inngang, eller ute i friminutt.

 

Marty Feldman og de mest utfordrende elevene   

 
 

Å løfte elever ut av negative roller   

Elever i negative roller, som stadig kjører seg ut mot medelever eller mot voksne, som stadig tar gale valg eller av andre grunner går på tvers, ødelegger eller gjør andre utrygge eller vondt. Og som stadig blir grepet av voksne, blir ansvarliggjort, møter negative signaler ofte og fra mange, må også sies å være i krise. Det er vårt voksenansvar og oppgave å løfte dem ut av den negative rollen. En måte å gjøre det på, er å forhindre at de får tatt gale valg, og dermed kjørt seg ut mot andre.

Begrense handlingsrommet til å kunne fortsette å krenke  

Innsnevring av elevers handlingsrom til å kunne krenke og ødelegge for andre, er en viktig del av plattformen for den gode skolen. En skole med stort handlingsrom for elever til å kunne krenke, true eller ødelegge for andre, uten å bli oppdaget, sett og stoppet, er en utrygg skole for elever.

Dette kan skje på minst seks områder.

1. Utvikle felles ledelse mellom voksne, over elevgruppa, for å forhindre at elever kjører slalom mellom voksne.

2. Sikre god innsikt i elevgruppa, gjennom aktiv kartlegging og serier av korte samtaler med alle elever.

3. Ta ledelsen i skole-hjem samrbeidet, og sammen med FAU legge føringer for at skole og hjemmene drar i samme retning.

4. Forutsigbarhet mht. hva som gjelder og er forventet av elever, og mht. ansvarliggjøring og hvordan skolen vil gripe uakseptable forhold.

5. Vektlegging av den gode relasjonen mellom enkelteleven og læreren.

6. Begrense elevers friheter til å kunne krenke og ødelegge. Det er ingen rettighet å skulle være ute i friminutt med andre, dersom man krenker eller ødelegger. Det er heller ingen rettighet å være inne i undervisning/ timer dersom man ødelegger for undervisningen og for medelever. Da må skolen, i forståelse med foreldre, stille med annet tilbud til eleven.