Mobbing og krenkende atferd


shutterstock_49945978Mobbing og krenkende atferd er det største og vondeste problemet i norsk skole. Titusener av norske barn og ungdom opplever dette daglig, ukentlig eller månedlig.

Mobbing og alvorlige krenkelser kan prege de som har vært utsatt for det, sterkt. Mange voksne som har fått egen skolegang på mange års avstand, kan stadig kjenne på følelsen av usikkerhet, angst og av det å være utstøtt. Mange sliter med resultater av mobbing og krenkelser resten av livet.

Den årlige elevundersøkelsen måler tilstanden i norske skole, blant annet i forhold til krenkende atferd og mobbing. Mobbetallene holder seg relativt stabile fra år til år, selv om bevisstheten rundt mobbing aldri har vært større, både i skolen, i media og i samfunnet ellers.

 • En av fire elever melder å oppleve mobbing i skolen
 • En av tyve elever blir mobbet ukentlig eller oftere
 • Svært mange flere elever opplever krenkende atferd i ulike varianter


Elevundersøkelsen 2011

Elevundersøkelsen 2012

Alle elevgrupper kan bli mobbefrie  

Alle elevgrupper kan bli tilnærmet mobbefrie. Mobbing kan avdekkes, stoppes og forebygges. Det er ingen heksekunst dersom man har kunnskapen og forholdene ligger til rette. Det er fullt mulig å gjøre en hvilken som helst elevgruppe tilnærmet mobbefri, og holde den slik.

Det betyr imidlertid ikke at alle som arbeider i skolen er i stand til, eller har mulighet til å få det til alene. Det handler om fire forhold som må være på plass:

 • Kunnskap
 • Å være i posisjon til å få gjort jobben som kreves
 • Å ha gjort forarbeidet som kreves
 • Å ha både evne og vilje til å gjennomføre

Generelt så mangler skolen gode verktøy for å avdekke, stoppe og arbeide forebyggende for å få ned mobbetallene. Mange skoler kan ha forsøkt flere ulike tilnærminger, kampanjer og programmer, uten å oppleve markante og langsiktige endringer. 

Det kan være grunnen til at det synes å eksisterer en slags fatalismetenkning både i skolen og i samfunnet ellers. "Det som skjer, det skjer." Man må alltid ha en nullvisjon, men det vil nok aldri være mulig å få bukt med mobbing.

Disse sidene vil beskrive rammer, tilnærminger, verktøy og strategier som skolen kan bruke for å lykkes med sitt forsett om at skolen skal bli god for alle, også mht. mobbing og krenkende atferd. 

I kronikkene under kan du lese mer om arbeid mot mobbing i skolen

Skolen kan bli mobbefri

Velkommen til nytt mobbeår

Resultat av en villet politikk

Mobbing kan avdekkes og stoppes


Få umiddelbar tilgang til artikler på medlemssider:

 1. Mobbing: En problematisk definisjon
 2. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 3. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 4. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a 
 5. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing