Lav terskel for kontakt skole - hjem


Ansatte i skolen har ofte en alt for høy terskel for å ta kontakt med hjemmene. Oppfatningen kan være at "dette er for lite til å bry foreldre med", eller "Det er mitt ansvar å få til endringen, og gjøre jobben som kreves."

Lav terskel for kontakt mellom skole og hjem, er viktig av minst fire grunner.

  • Både skolen og hjemmene har en gjensidig informasjons- og samarbeidsplikt. Foreldre er hovedansvarlige for egne barn, men skolen har et ansvar i den tiden elevene er på skolen.
  • Et nært og gjensidig samarbeid virker forebyggende ved at uønskede forhold ikke får lov til å utvikle seg i "det lukkede rom". Når elever vet at foreldre vil få vite, og at skole og hjem drar i samme retning, så begrenser det handlingsrommet for negativ, ødeleggende, destruktiv eller krenkende atferd.
  • Skolen skal ikke forventes å få til all endring alene. Foreldre er hovedansvarlige for egne barn, og kan medvirke til at uønskede forhold endres. Foreldre som får vite, både kan og vil som regel bidra til endring.
  • Arbeid med fag, utvikling og læring kan gi bedret effekt dersom skole og hjem samarbeider tett når elever sliter.

Når uønskede forhold får utvikle seg

En gjentakende årsak til konflikt eller mistillit fra hjemmene mot skolen, er mangel på informasjon, og manglende kunnskap om skolen gjør noe, og evt. hva den gjør med uakseptable og negative forhold. Skoler gjør som regel mye som foreldre ikke vet om. Men skolen kan være dårlig på å kommunisere hva den gjør, og hvorfor.

Manglende tidlig kontakt bidrar til at negative og uønskede forhold får lov til å utvikle seg i skolen. Mange lærere har opplevd at negative forhold plutselig har blitt for store, eller at de har fått holde på for lenge. Resultatet kan være at man kvier seg for å ta kontakt med hjemmene fordi man vet at kritikken vil komme: "Hvorfor har ikke vi fått informasjon om dette tidligere?"

Manglende kontakt med foreldre kan gjøre at uønskede forhold ikke finner sin løsning. Lærere er ikke alltid klar over at det kan være vanskelig å få til nødvendig endring, dersom foreldre ikke blir informert og involvert tidlig.

Også foreldre kan ha en alt for høy terskel for å ta kontakt med skolen. Den høye terskelen kan være der dersom foreldre har en opplevelse av at de bruker unødig av skolens tid, og derfor ikke ønsker å bry skolen. Dersom foreldre ser at lærere har svært mye å gjøre, kan det være fort gjort å tenke at "dette er vel for lite til å gå til skolen med".

Høy terskel for kontakt bidrar til at frustrasjon, irritasjon og mistillit får lov til å bygge seg opp. Der hvor konfliktnivået mellom skole og hjemmene, læreren og forelderen, er stort, så er ofte mangel på tidlig dialog og regelmessig kontakt, en fellesnevner. 

Skolens ansvar

Skolen bør alltid være tydelig på viktigheten av en lav terskel for kontakt, begge veier, og ikke bare anta at foreldre vil ta kontakt dersom de ønsker noe, har informasjoner som er viktige for skolen, eller er usikre eller misfornøyde. 

Skolen bør være tydelig og gjentagende på at:

  • "Denne skolen og dens lærere ønsker lav terskel for kontakt."
  • "Det er bedre med en kontakt for mye, enn en for lite."
  • "Vi ønsker at du skal ta kontakt dersom du ønsker noe, vil noe annerledes, undrer deg, har viktige informasjoner, ser forhold som bør være uakseptable, eller er fortvilet på eget eller andre barns vegne."

Foreldre flest ønsker å bidra i skolens arbeid med egne barn. En forutsetning for å få til dette er at man blir informert av skolen om hva det må jobbes med, for eksempel i forhold til uvaner, uakseptable handlinger, trygghet eller læring. En annen forutsetning kan være at man blir invitert med i dialog med skolen. Dette er skolens ansvar.

Den beste måten skolen kan komme i forkant av dette på, er å etablere gode informasjons- og kontaktrutiner, samt at skolen holder seg til prinsippet om at terskelen for kontakt alltid bør være lav, begge veier.

Hovedregelen er at foreldre flest ikke overbelaster skolen, men at kontakten som blir tatt er viktig for å få gjort noe med forhold på et tidligst mulig stadie. Det sparer dessuten skolen for både bruk av tid og krefter, i forhold til å måtte ordne opp i uønskede forhold i ettertid. 

Skole - hjem samarbeid