Organisering av mobbearbeidet


God organisering av mobbearbeidet er avgjørende for at hele organisasjonen skal få gode resultater av innsatsen som blir lagt inn. Organiseringen kan sikre rutiner, samarbeid, samspill, informasjonsspredning og handling.

God organisering fremmer gjenkjennelse og gjentakelse, og bidrar til langsiktighet.

Fast tid på team- og trinntid  

God organisering virker i en linje:

1. Aktiv kartlegging av krenkende atferd og av elever som medelever tror kan være utsatt eller ikke har det bra i skolehverdagen.

2. Deling av informasjon på trinn/ team. Alle bør sitte på samme informasjon og være klar over hva man skal følge med på og hvor man bør ha tilstedeværelse. Alle voksne bør også ha kjennskap til hvilke tiltak som er satt i gang, eller delta i drøftinger om hva som bør gjøres.

3. Skriftlig ukentlig referat til skoleledelse om både enkeltkrenkelser og gjentagende krenkelser, samt hvem, hva, hvor og når. Informasjon til skolelder er lovpålagt. Skoleledelsen skal informeres ved krenkende atferd og mobbing. Her kan det også informeres om hvilke tiltak som er igangsatt, for å stoppe mobbingen/ den krenkende atferden.

4. Ukentlig måling. Mobbing og krenkende atferd måles fra uke til uke. Skoleledelsen er ansvarlig for å se helheten, også der enkeltelever begår enkeltkrenkelser i mange retninger, eller krenker regelmessig, om enn ikke så hyppig.

5. Skoleleder er hovedansvarlig for at adekvate tiltak blir igangsatt, for at skolen har forutsigbare stoppstrategier, og for å fange opp lærer som ikke får til å avdekke eller stoppe krenkende atferd. 

Få umiddelbar tilgang til artikler på medlemssider:

  1. Mobbing: En problematisk definisjon
  2. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
  3. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
  4. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a
  5. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing