Til læreren


Mange lærere opplever å ha verdens beste jobb fordi de får jobbe med barn og ungdom, deres læring og deres utvikling over tid. Det er et privilegium å kunne jobbe med barn og ungdom. Det er imidlertid ikke til å komme i fra, at mange lærere opplever store, vanskelige og ofte unødvendige utfordringer i hverdagen. 

shutterstock_33647476En utfordrende hverdag kan endres

Utfordringer og problemer kan komme fra alle kanter, og har det til felles at de kan gjøres noe med. Det er mulig å både være i forkant av, og få endret de fleste negative og ødeleggende forhold man kan oppleve i skolen. 

I den gode skolen har man fungerende fellessystemer, som dels forhindrer at man står alene, og som dels gir handlingsrom, verktøy og virkemidler som trengs for å være i forkant eller for å stoppe uakseptable forhold. Realitetene for mange ansatte i skolen kan imidlertid være at man opplever å stå alene, med forventninger på sine skuldre om at "dette må du fikse selv. Du er læreren."

Når utfordringene blir for mange, tiden er begrenset og handlingsrommet for lite, kan gleden over jobben man har og arbeidet man gjør, bli borte. Står man i tillegg alene, kan hverdagen bli vanskelig og uverdig. For noen kan resultatet i ytterste konsekvens bli sykemeldinger, bytte av skole eller bytte av yrke. 

Systemarbeid og den stødige lærerrollen

Læreren spiller en avgjørende rolle for å bygge den gode skolen. Lærerens kunnskap og ferdigheter i ledelse av elever, samt tilnærming til lærerrollen, evne og vilje til å bygge gode relasjoner, og samarbeid alle veier, vil avgjøre hvor godt man lykkes.

Men læreren skal uansett ikke stå alene. I hvilken grad man er del av et fellesskap som har definert felles retning, kan avgjøre om hverdagen blir god eller dårlig. Like viktig er etablering av nødvendige skolestrukturer som legger til rette slik at den enkelte får gjort en best mulig jobb.

Det finnes gode tilnærminger, praktisk metode og fungerende organiseringer som dels hjelper for å komme i forkant av trøbbel, og dels forhindrer at voksne står alene i møter med utfordrende forhold som kan dukke opp.

Les mer om gode Verktøy.

Også læreren skal ha en god arbeidshverdag

For mange, kanskje de fleste, er det en selvfølge at alle elever skal ha en trygg og god skolehverdag, i et godt læringsmiljø. Få uttaler med en like stor selvfølgelighet at også alle voksne i skolen også skal ha en god hverdag, fri for vold og trakassering, i et godt arbeidsmiljø som gir handlingsrom og mulighet til å gjøre det som er forventet av en. 

For God Skole er dette to forhold som henger sammen. Voksne som er del av et fellesskap, som tar del i etablerte fellesstrategier og som har en god arbeidshverdag, har bedre mulighet til å følge opp elever, både på trygghet og på læring.

I den store sammenhengen er det noe som er viktigst, og svært mye som er mindre viktig. Det viktigste må alltid være at absolutt alle som har skolen som sitt daglige arbeidssted, barn, ungdom og voksne, skal ha en god og trygg hverdag, i et tilpasset læringsmiljø og et tilrettelagt arbeidsmiljø. Det gjelder å ha perspektivene på plass når man skal drive skole.

Bruk virksomme verktøy

Opplever du at du står mer eller mindre alene, uten gode systemer, og uten et tilfredsstillende samarbeid eller en proaktiv og støttende ledelse, så finnes det likevel tilnærminger, strategier og systemer som kan hjelpe deg. Elevsamtalen er et slikt hovedverktøy. Det samme er etablering av felles voksenledelse over elevgruppa. 

Bruk gjerne verktøy, tips, tilnærminger, og alt annet du finner på disse sidene, for å skape best mulig arbeidsforhold for deg selv, og en best mulig hverdag for elevene.

Skoleleder er ansvarlig for systembyggingen i skolen. Det er imidlertid ikke sikkert skoleleder vet hvordan man kan bygge de gode systemene, til hjelp for de voksne i det daglige arbeidet, og som nødvendighet for at alle elever skal ha en god hverdag. Informer gjerne skoleledelsen om tilnærminger, systemarbeid og verktøy du finner på disse sidene, og som du tror kan være nyttig for deg i det daglige arbeidet.