Prinsipper


Noen enkle men grunnleggende prinsipper ligger til grunn for både innholdet på godskole.no, og for God Skole sitt arbeid i skolen. Prinsippene kan synes selvfølgelige, men er ikke det alle steder.

 1. Trygghet og et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte er viktigere enn det meste annet. (Les mer)
 2. Ingen i skolen har rett til å ødelegge for, krenke eller gjøre andre vondt, uansett årsak. (Les mer)
 3. Det er ene og alene vi voksne som har ansvar for at alle elever har det godt i skolen.
 4. Ansatte i skolen må ha en arbeidshverdag som gjør det mulig å få gjort en god nok jobb med elevene.
 5. Uakseptable forhold skal stoppes raskt.
 6. Det er bedre å legge inn innsats og tid for å være i forkant av trøbbel og problemer, enn må måtte legge inn mye tid og krefter for å ordne opp etterpå.
 7. Skoleledere er hovedansvarlige i skolen.
 8. Foreldre er hovedansvarlige for egne barn.
 9. Det bør være en lav terskel for kontakt mellom skole og hjem. (Les mer)
 10. Det bør være plass til et mangfold av voksne i skolen.
 11. Opplevelse av krenkelser er subjektiv. Det er opp til den enkelte å definere hvorvidt man opplever seg krenket og mobbet, eller ikke. Med små og få unntak kan ingen være overdommer og si at "Nei du blir ikke mobbet".


En skole som sier seg enig i prinsippene over må la det få følger for egen drift. Skal det å ha prinsipper gi mening, må det få konsekvenser for valg og prioriteringer vi tar i skolen. Det samme burde selvfølgelig gjelde for skolemyndigheter både nasjonalt og lokalt, som legger rammene for skolens virksomhet.

Tiltak og tilnærminger i skolen må alltid kunne måles opp mot prinsipper og overordnede målsettinger. Målsettinger og prinsipper blir raskt tomme og innholdsløse ord, uten praktisk og reell betydning, dersom de ikke blir fylt med konkret og dokumenterbart innhold som viser hva skolen faktisk gjør for å følge prinsippene, og for å nå målsettingene.

Det er innholdet og vektleggingene i skolens arbeid med elever, som til syvende og sist viser skolens egentlige holdninger og normer.

Dersom skolen anerkjenner prinsippene over, bør både skoleledelse, lærere og andre ansatte regelmessig løfte frem spørsmål som:

 • Er skolen slik vi sier at den bør være?
 • Er vi opptatt av å finne tiltak, organiseringer, prioriteringer etc. som oppfyller og tilfredsstiller våre grunnleggende prinsipper?
 • Hva skal til for at prinsippene blir fylt med et godt innhold ved vår skole?

Andre prinsipper

Også en rekke andre prinsipper kan hevdes i arbeidet for den gode skolen.
 
 • Endring må skje innenifra
 • Langsiktighet. All skoleutvikling må skje i et langsiktig perspektiv.
 • Ingen voksen skal oppleve å stå alene i skolen, i en vedvarende utfordrende situasjon.
 • Elevmedvirkning og involvering
 • Det er voksne som bestemmer i skolen
 • Voksne må skille mellom hva elever gjør, og hvem eleven er. Negative, krenkende og ødeleggende handlinger som skal stoppes. Men eleven som gjør dem skal også tas i vare, hjelpes, løftes ut av negativ rolle, sikres at ikke er utsatt for negative forhold, som han kanskje gjør mot andre.
 • En skole kan ikke tilby et bedre og mer omfattende innhold i undervisningen enn den har rammer og ressurser til. Ressurser og tid må alltid settes inn i plattformarbeid først, for å sikre at alle skal ha en god hverdag i skolen.
Prinsipper kan oversettes til konkret og praktisk handling. Du kan lese mer om hvordan skolen kan få til å nå målsettinger som er satt, samt oppfylle prinsippene, på medlemssidene.