MedarbeidersamtalenI denne sammenheng er medarbeidersamtalen serier av målrettede korte samtaler, som gjentas regelmessig med alle ansatte. Som en norm er det bedre med mange korte målrettede samtaler gjennom året, enn den ene lange. Medarbeidersamtalen kan bli skoleledelsens viktigste instrument for å drive god personal- og skoleledelse.

Innsikt og oversikt 

shutterstock_90461143Den gode skolelederen har strategier for å sikre seg innsikt og oversikt på egen skole, for å kunne lede skolen i god retning, og for å kunne møte problemer og utfordringer som oppstår.

Strategier varierer. Det kan være at man har "den åpne dørs politikk", hvor alle er velkomne inn om de har noe på hjertet. Og det kan være gjennom synlighet og tilstedeværelse i timer, friminutt, lunchpauser og når spesielle ting som samlinger, prosjekter, fremvisninger etc. skal foregå.

Utfordringen er imidlertid at ingen ting av dette sikrer god nok innsikt. Det er ikke gitt at alle benytter seg av den åpne døra, Det er heller ikke gitt at observasjoner og tilstedeværelse gir et riktig bilde.

Selv de dyktigste skolelederne kan oppleve å få vanskelige tunge saker i fanget, som har fått lov til å utvikle seg over tid, og som skolelederen ikke var forberedt på ville komme. Det kan være elevsaker, foreldresaker, eller vanskeligheter hos og mellom medarbeidere.
 

Vær i forkant

Det koster alltid mindre å gjøre noe med negative forhold mens de er små, har et lite omfang og gir overkommelige følger, enn det gjør å skulle fange det hele opp og skape endring etter at de har blitt store. I noen tilfeller kan det være for sent å ta gode grep. Lærere kan ville slutte eller bli sykemeldte. Elever kan bytte skole. Eller lokalavisen kan ha hatt negative oppslag om skolen som ikke fremmer skolens posisjon i lokalsamfunnet.

For å komme i forkant av negative og uønskede forhold på en skole trenger skolelederen strategier og tilnærminger for å avdekke og få innsikt. Serien av korte medarbeidersamtaler er verktøyet som kan hjelpe.

Et universlaverktøy for god skoleledelse

Medarbeidersamtalen er et kartleggingsverktøy som kan gi oversikt og innsikt i medarbeideres hverdag, fortelle hvor skoen trykker og hvilke utfordringer ansatte står i, og synliggjøre områder hvor ansatte kommer til kort. Den hyppige medarbeidersamtalen er også både god og nødvendig på en rekke andre områder.

  • For å komme i posisjon for å få skolen i en retning, eller få til nødvendige endringer.
  • Alle trenger å bli sett. Det gjelder også ansatte i skolen. Å få gode tilbakemeldinger og å bli spurt om hvor skoen trykker, om hva en selv ønsker, og om hva man er god på, fremmer tillit og tilhørighet.
  • Hyppige medarbeidersamtaler gir rom for veiledning og korrigering innenfor trygge rammer.
  • Tilrettelegging og jakten på løsninger
  • Skoleleder kan etterspørre handling og oppfølging på områder hvor det er vedtatt felles strategier, retningslinjer og tiltak. (Elevsamtalen, Nulltoleransetilnærming, Lav terskel til foreldre.)