Endringsprosesser


Når negative forhold har fått utvikle seg over tid, kan disse lett feste seg, og bli en dominerende negativ faktor som berører svært mange. shutterstock_36204331Endring av negative forhold er ofte ikke gjort i en håndvending, men krever både prosess og tid.

Har det utviklet seg en negativ kultur på et område, og man selv er en del av det hele, kan det være vanskelig å selv skape endringene som kreves.


Eksempler på negative forhold:

  • Enkeltelever eller grupper av elever som har gått inn i negative roller
  • Lærere som går inn i negative roller, er kontraproduktive, og fremstår annerledes enn de ønsker inn mot elever, foreldre eller medarbeidere
  • Bråk, uro og et dårlig fungerende læringsmiljø.
  • Drittslengingskultur, hvor mange elever både omtaler andre negativt og sier negative ting til hverandre, uten filter, og med en felles oppfattning om at "det er bare slik vi gjør det".
  • Krenkende atferd og mobbing.
  • Voksenkultur som er fragmentert og ikke drar i samme retning.
  • Voksenkultur som både har vendt seg til uønskede forhold som en del av hverdagen, og som har en for høy terskel for å gripe inn.
  • Voksenkultur hvor det er hver mann eller dame for seg selv, uten gode systemer eller praktisk tilrettelegging slik at man får gjort en best mulig jobb i skolen.
Alle negative forhold kan endres til det bedre. Det krever imidlertid prosess som må starte i riktig ende og følges opp med stø hånd. Endringer og prosesser holdes som regel ikke vedlike av seg selv. Til det er vi voksne for forskjellige.

Det er ingen stor kunst å kjøre et endring- eller skoleutviklingsarbeid i grøfta. Alle som har arbeidet mange år i skolen, har vært med på prosesser, skoleringer, kursinger og varianter av endringsarbeid, hvor man i ettertid kan spørre seg: "Hvor ble det hele av?"

Noen grunnleggende prinsipper ligger til grunn for God Skole sitt engasjement i skolen. Ett slikt prinsipp er endring innenfra. Et annet er langsiktighet. Det kan være bortkastet tid, krefter og penger å starte et endringsarbeid, dersom skolen ikke legger inn det som kreves for at endringene kan holde seg, og bli langsiktige. 

God Skole kan tilby aktiv deltakelse i endringsprosesser, slik at
  • skolen kan lykkes med å få til ønsket endring
  • skolen får innsikt i egnede tilnærminger, verktøy og metode som virker, og som fremmer langsiktighet
Skolens egne valg vil alltid avgjøre hvorvidt endringer holder seg eller ei. Velger skolen å holde fast ved, tilpasse og videreutvikle verktøy og tilnærminger, vil mye ligge til rette for at skolen skal kunne bli god for alle.