Fast organisering


shutterstock_75477718Skolens måte å organisere seg på kan avgjøre om skolen får til det den setter seg fore. God organisering er på mange områder avgjørende for å nå dit man ønsker, så raskt man ønsker, og så langsiktig man ønsker.

Ansatte i skolen kan tenke ulikt, ville ulikt, ha ulik forståelse og ulike mål. Fast organisering kan til en viss grad veie opp for ulikhet, og i større grad sikre at mål blir nådd og at innsatsen holder seg over tid.

Områder for felles organisering 

En rekke områder egner seg godt for en fast organisering, for å sikre innhold, form og langsiktighet.

 • Elevsamtalen
 • Team- og trinnmøter
 • Mobbearbeidet
 • Kollegaveiledning
 • Back-up ordninger
 • Foreldremøter
 • Foreldresamarbeid

Tre av områdene blir omtalt nedenfor.

Elevsamtalen

For ansatte i skolen står det som oftest ikke på viljen til å snakke med elever, men på tid og mulighet. Blir organisering av elevsamtalen (serier med korte samtaler med enkeltelever) overlatt til den enkelte, vil noen klare å opprettholde den over tid, mens mange vil falle av. Spesielt når hverdagen blir trang og tiden ikke strekker til, er de regelmessige korte samtalene med enkeltelever ofte noe av det første som forsvinner. Og det skjer selv om intensjonen var god, og ønsket om elevsamtaler var sterkt.

Også innhold i, og mål med elevsamtaler kan standardiseres og organiseres, slik at alle for eksempel husker å bruke samtalen som kartleggingsverktøy. Alle voksne i skolen kan snakke med alle elever. Organisering kan sikre at alle voksne som har behov, har tilgang til informasjon fra elevsamtaler.

Skolelederen bør være den ansvarlige for at elevsamtalen finner sin plass og blir implementert som et verktøy. På medlemssidene kan du lese mer om hvordan elevsamtalen kan organiseres, og hvordan skolen kan sette av tid.

Les også mer om verktøyet 

Team- og trinnmøter 

Samarbeidstiden i skolen er begrenset og dyrebar. Det finnes hundre måter å bruke denne tiden på, og alle er langt fra gode. Misbruk av samarbeidstid gir frustrasjon for mange. Noen kan tenke at de hadde utnyttet tiden bedre dersom de hadde fått jobbe alene.

Skal samarbeid gi mening så må det ha et innhold og en form som oppfattes som god av alle. En fast organisering kan hjelpe til med dette, og samtidig sikre at form og innhold blir langsiktig.

Tre tema bør ha fast plass på ukentlige samarbeidsmøter. Mobbing og krenkende atferd, Felles ledelse, og Elevsamtalen bør følges opp hver uke, for å sikre at samarbeid, gjennomsiktighet, langsiktighet, og fellestiltak mot krenkende atferd, holder seg.

Arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Normen på mange skoler, i arbeidet mot krenkende atferd og mobbing, er at det er hver voksen for seg selv, både mht. avdekking, stopping og forebygging. Det er mulig å gjøre en hvilken som helst elevgruppe tilnærmet fri for mobbing og krenkende atferd. Metode og tilnærminger er tilgjengelig og virksom.

For å få gjort et godt nok arbeid på en hel skole, trengs fast organisering og aktiv ledelse. Skoleleder bør være sentrum for arbeid mot all krenkende atferd som foregår i skolen. 

Arbeid mot krenkened atferd og mobbing krever innsats på en rekke områder:
 • Aktiv kartlegging av krenkelser og mobbing
 • Deling av informasjon og skape felles innsikt
 • Aktiv ledelse av mobbearbeidet
 • Samfatte informasjon om krenkelser og skape oversikt
 • Sikre aktiv handling for å stoppe krenkelser
 • Fange opp voksne som ikke får til

På alle disse områdene er det mulig å lage fast organisering slik at skolen uke for uke kan ha oversikt over hva som skjer, og har felles handlekraft til å skape endring som kreves.