Den gode en-til-en relasjonen


shutterstock_2839025I den gode skolen har gode relasjoner mellom lærer og elev en vesentlig plass. Om relasjonen er god eller dårlig har stor innvirkning på hvordan den enkelte elev eller voksne opplever sin egen hverdag i skolen. Gode relasjoner mellom eleven og voksne kan være avgjørende for i hvilken grad eleven opplever tilhørighet, tillit, trygghet og å bli sett.

Den gode en-til-en relasjonen er trolig den enkeltfaktoren som er mest forebyggende og atferdsdempende mht. trøbbel i skolen.

Og motsatt: Dårlige relasjoner mellom enkeltelever og voksne i skolen gjør at mange elever ikke opplever å ha en god skolehverdag. Den dårlige relasjonen kan i seg selv være kilde til konflikt, små ting kan bli store, og misnøye og negativitet kan sette seg på begge sider.

Dårlige relasjoner gjør også at mange voksne ikke har en god arbeidshverdag. Utfordringene kan bli mange og store. For voksne kan det koste ekstra å skulle gjøre noe med negative forhold som oppstår, dersom den gode relasjonen ikke er på plass. Bygging og vedlikehold av gode relasjoner alle veier er derfor grunnleggende i skolen.

For voksne i skolen kan den gode en-til-en relasjonen være både en tilnærming, et verktøy, og et selvstendig mål.

En tilnærming 

For mange voksne i skolen er bygging og vedlikehold av den gode en-til-en relasjonen en selvfølgelig tilnærming, hver eneste dag, og i møter med alle elever. Noen lærere har en relasjonsstyrke og en imøtekommende og tydelig tilnærming som lett fanger inn elever i negative roller. 

Mens det stort sett alltid er lett å etablere gode relasjoner med godt fungerende og sosialt romslige elever, så kan det samme være vanskelig i forholdet til enkeltelever i negative roller. Da kan både erfaringer, ferdigheter og kunnskaper avgjøre om man lykkes.

I en trang hverdag med mange utfordringer, kan det i tillegg være lett å nedprioritere den gode relasjonen. Det kan synes mindre åpenbart at den gode en-til-en relasjonen bør prioriteres fremfor konkrete og målbare hasteoppgaver. Resultatet kan ofte være at voksne i skolen verken er tilstrekkelig i forkant for å avverge uakseptabel atferd, eller godt nok forberedt når trøbbel oppstår. Da kreves ofte desto mer tid og krefter på å rydde opp etterpå.

Et verktøy  

Den gode relasjonen er også et verktøy. Bygging av en god en-til-en relasjon kan brukes systematisk for å fange inn eller komme i forkant av enkeltelever og elevgrupper som trenger å bli fanget inn. Slikt sett, er det i skolens og lærerens egeninteresse å bygge gode lærer-elev relasjoner. Det kan spare voksne i skolen for mye motgang, arbeid, og bruk av tid og krefter for å ordne opp i uønskede forhold som oppstår.

Den gode relasjonen kan også være avgjørende for samarbeid med hjemmene. Akkurat som lærere er forskjellige på de flest vis, så er foreldre det samme. I skolesammenheng er det skolens og lærerens ansvar å legge til rette for, og være pådriver for at samarbeidet skole-hjem skal foregå uten mye friksjon. Da kan vektlegging av gode relasjoner inn mot enkeltforelderen være avgjørende.

Et selvstendig mål 

Sist, men ikke minst, så er den gode relasjonen også et mål i seg selv. Gode relasjoner er norm- og holdningsdannende. Samspill, samarbeid og deltakelse i et fellesskap er viktige elementer som del av skolens dannelsesprosjekt. Utvikling av gode relasjoner til både voksne og medelever gir erfaringer og læring om blant annet å ta gode valg, og om hvordan man kan forholde seg godt til andre.

Les mer om den gode en-til-en relasjonen: 

Den stødige stabile voksenrollen

Seks drivkrefter for endring og forebygging