Et mangelfullt samarbeid med FAU


shutterstock_76616344Alle skoler skal ha et foreldreutvalg som skal fungere som tillitsvalgte og et bindeledd mellom skole og foreldregruppa. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  fungerer svært forskjellig fra skole til skole. FAU sitt aktivitetsnivå er foreldrenes ansvar.

Det avgjørende for hva FAU gjør, hvordan et FAU fungerer, og hvorvidt man har et høyt eller lavt aktivitetsnivå, er ofte om man har kunnskap om hva et FAU kan arbeide med, og kunnskap om hvordan FAU kan få det til. Ofte er det også avgjørende at FAU har ildsjeler og drivkrefter som kan ta ledelsen, og sikre kontinuitet. 

Nedenfor er det skissert noen utfordringer som et FAU og den enkelte foreldrekontakt kan oppleve i samarbeidet med skolen, og i det å drive et foreldreutvalg.
 
 • Hva skal vi gjøre som foreldrekontakter/ som FAU?
  Hvilket ansvar, og hvilke oppgaver, roller og aktiviteter inngår i det å være foreldrekontakt? Hva hviler på hele FAU? Hva er forventet av meg som ny foreldrekontakt? Må jeg finne og definere min egen rolle, eller finnes det en norm jeg må få vite om?
   
 • Innhold i, og formen på samarbeid mellom skolen/ rektor, og FAU

 • Innhold i, og formen på samarbeidet mellom foreldrekontakter og kontaktlærere

 • Kontinuitet for FAU
  Det kommer nye foreldre inn i FAU hvert år. Hvordan sikre kontinuitet og at kjernevirksomheten holder seg, uavhengig av hvem som kommer inn i FAU?
   
 • Nå frem godt nok til alle foreldre
  Sikre at alle foreldre får tilstrekkelig god informasjon om hva FAU er, hva FAU arbeider med og hva FAU ønsker. Også der barn har to hjem, og der foreldre ikke søker aktivt etter info. Alle bør både vite hva FAU gjør, og hvordan FAU kan være bindeledd, drivkraft og talerør inn mot skolen.
   
 • At klassekontakter ikke blir stående alene med alt arbeidet
  Hva er klassekontaktens rolle? Et bindeledd og kontaktpunkt, samt den som sitter på en oversikt. Det kan aldri være meningen at den som tar på seg et verv, også skal ta på seg all jobben som kreves. Arbeid kan deles.
   
 • Å få foreldre til å melde seg som klassekontakter og til arbeidsoppgaver
  Det varierer sterkt i hvilken grad foreldre ønsker å være aktive å gjøre en fellesinnsats, og i hvilken grad det finnes gode drivkrefter som kan lede foreldresamarbeidet.
   
 • Å engasjere foreldregruppa
  Foreldregruppa har ikke bare en rett til å være engasjerte og medvirkende. Foreldre er hovedansvarlige for egne barn, også mht. læring og fag. Foreldre må derfor med i et gjensidig samarbeid. Skolen vil ha vansker med for å nå alle mål i arbeidet med elevene, uten et godt samspill med foreldre.

 • Å fremme samarbeid og enhet mellom foreldre
  I skolen forsøker vi å bygge et godt og systematisk voksennettverk, som kan utøve felles ledelse over elevene. Det kan være en utfordring å få foreldregruppa til å fremstå som en variant av et voksennettverk utenfor skolen.

På alle områdene over finnes det gode tilnærminger, praktisk organisering etc. slik at FAU ved den enkelte skole kan få gjort en god jobb, og arbeidet kan bli langsiktig og helhetlig.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

FUG: Film om aktiviteter i og organisering av FAU