Til foreldre


Noe er viktigere enn det meste annet i skolen.

Det viktigste i norsk skole må være at barn og unge skal ha det bra, også den tiden skolen har ansvaret for dem. Det skal eleven og foreldrene kunne forvente og forlange. Elever som går i offentlige eller private skoler kan som hovedregel ikke velge seg bort, dersom de er utsatt for mobbing og annen krenkende atferd.

shutterstock_82253755Disse nettsidene er ment som hjelp, informasjon, inspirasjon og til refleksjon, for alle som arbeider i skolen, og for foreldre og andre som er engasjert og interessert i skole. Sidene vil synliggjøre verktøy, tilnærminger og muligheter skolen kan ta i bruk for å sikre en god hverdag for alle.

Kontaktlæreren

Kontaktlæreren har et primæransvar for at alle sine elever har en god skolehverdag, og er derfor den viktigste voksne for elevene i skolen. Det er imidlertid ikke alt som er like lett å få til på egenhånd. Kontaktlærerens hverdag kan være både kaotisk og uoversiktlig, hektisk, mangfoldig og trang mht. handlingsrom og tid. Lærere som står alene uten fellessystemer kommer lettere til kort. Svært mye av virksomheten i skolen bør derfor hvile på systemarbeid, og bør være initiert og ledet av skoleleder.

Opplever du at ditt barn ikke har det godt i skolen, enten mht. læring eller mht. trygghet, så bør det informeres om, først og fremst til kontaktlærer. Dersom det ikke skjer endring til det bedre, eller det er vanskelig å få til en dialog, bør skoleledelsen bli informert og spurt om tiltak. Det meste kan la seg endre til det bedre. Men det forutsetter kunnskap og at skolen har grunnleggende og gode systemer på plass.

Et godt og gjensidig skole - hjem samarbeid er en vesentlig del av Den gode skolen. Et gyllent prinsipp er alltid å ha en lav terskel for kontakt, begge veier. Det forhindrer at små ting blir store, og fremmer idealet om at skole og hjem skal dra i samme retning. Dersom det er behov for hyppig kontakt, så avklar med skolen hvordan det skal skje.

Utfordringer i skole - hjem samarbeidet

Verktøy i skole - hjem samarbeidet

Les mer på medlemssidene:

- Forventninger til skolen
- Forventninger til foreldre
- Skole - hjem erklæring: Et gjensidig forventningsdokument
- Foreldreerklæring