Føringer i arbeid mot mobbing


En rekke føringer ligger i bunn for at innsats mot krenkende atferd og mobbing skal virke og gi ønskede resultater:

 • shutterstock_57187717Et effektivt arbeid mot mobbing fordrer skoleinnsats og systemarbeid ledet at skoleleder. Enkeltlæreren kan få til mye, men kan oppleve mange hindre for å skulle få gjort en god nok innsats: manglende tid, manglende handlingsrom, manglende strategier for å avdekke, stoppe og forebygge, manglende prioriteringer, og at man står alene.

 • Ingen voksne i skolen skal stå alene i sitt arbeid mot mobbing og krenkende atferd. Mobbing og krenkende atferd er et skoleanliggende.

 • Krenkelser må avdekkes og stoppes før det blir til mobbing. Det gir ikke mening å bare ha et fokus mot mobbing som begrep og som fenomen. All mobbing begynner med en første krenkelse. Og så en til. Mobbing er noe som har fått lov til å utvikle seg. Alle skoler som ønsker å lykkes i arbeid mot mobbing, må vite at første og avgjørende skritt på veien alltid vil være å avdekke og gripe krenkende atferd som enkelthendelser.

 • Opplevelsen av krenkende atferd er alltid subjektiv. Det er alltid den som er utsatt for krenkende atferd, eller foreldre som har definisjonsretten om hvorvidt det foregår krenkende atferd og mobbing, eller ei.

 • Foreldre og elever må alltid tas på alvor når de informerer om mobbing og krenkende atferd. Det kan være at skolen har andre erfaringer, eller at skolen har innsikt som synliggjør at også eleven det gjelder kan krenke og mobbe andre. Elever som mobber kan imidlertid også bli mobbet, og skolen har ansvar for at all krenkende atferd og mobbing opphører.

 • En mekanisme som går igjen i mange mobbesaker er: Stopp krenkende atferd rettet mot de mest utfordrende, spesielle, negative eller krenkende elevene, så kommer man lettere i posisjon til å få til endring hos disse elevene også.

Få umiddelbar tilgang til artikler på medlemssider:

 1. Mobbing: En problematisk definisjon
 2. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 3. Mobbing: Høyesterettsdom om mobbing i skolen
 4. Mobbing: Tilsyn fra Fylkesmannen vedr. paragraf 9a
 5. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing