Til FAU


Skolen trenger et aktivt og medvirkende FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) som dels kan støtte skolen i aktiviteter, dels virker som bindeledd i samarbeidet med foreldre, og dels kan ha en kontroll- og pådriverfunksjon inn mot skolen. Et fungerende FAU er skolens kritiske venn og bør alltid stille spørsmål både ved skolens virksomhet og om hva FAU kan gjøre for å bistå.

Et område som bør stå sentralt i skole - FAU samarbeidet er trygghet for absolutt alle elever i skolen. FAU bør alltid være informert om hvilke praktiske tiltak og tilnærminger skolen har for å være i forkant av negative forhold, og for å sikre at elever har en god hverdag i skolen.

Også på andre områder bør FAU være involvert:

 • Etablering av en null-toleranse tilnærming og prosess mot ødeleggende og krenkende atferd. FAU bør være med i prosessen.
 • FAU bør sammen med skolen hevde prinsippet om, og legge til rette for at det alltid bør være lav terskel for kontakt mellom skole og hjem.
 • Foreldre er forskjellige og makter ulikt. FAU kan fungere som bindeledd for foreldre som ønsker å ta opp vanskelige forhold med skolen.
 • Initiere samarbeid mellom foreldre: Fremme et arbeid for utvikling og vedlikehold av voksennettverk utenfor skolen.
 • Arrangere Storforeldremøter på tema som mobbing, nettvett, skole - hjem samarbeid, hva foreldre kan gjøre for å sikre

FAU fungerer ulikt

Et FAU kan fungere på mange ulike vis. Det kan være på ulike nivåer mht. engasjement og bredde på innsats. Innsikten i hva som kan ligge til rollen foreldrekontakt og til FAU, varierer ofte sterkt. Det samme gjør kontinuitet og i hvilken grad man har drivkrefter som både vet hva som skal og bør gjøres, og som gjør det.

Disse nettsidene kan gi foreldre generelt og FAU spesielt et innblikk i utfordringer skolen har, og hvilke verktøy skolen har for å kunne møte disse utfordringene. Sidene kan gi en generell innsikt i hva skolen kan gjøre for å komme i forkant av trøbbel og negative forhold. Medlemssidene er mer konkrete, både mht. hva skolen og lærere kan gjøre, men også til hva og hvordan foreldre kan bidra for å støtte skolen i dens arbeid.

Les mer om:
Utfordringer for FAU og foreldrekontakter

Det finnes en rekke artikler for FAU på medlemssidene:

 1. Foreldre/FAU: Foreldreerklæring
 2. FAU: Fire nivåer for aktivitet i FAU
 3. FAU: Utfordringer for FAU og foreldrekontakter
 4. FAU: Årshjul og rutiner for FAU
 5. FAU: Rutiner for FAU og FAU-møter
 6. Mobbing: Det finnes et kvikk-fiks mot krenkende atferd og mobbing
 7. Skole - hjem: Skoleovertakelse
 8. Back-up ordning: "Vi har desverre ikke ressursene som kreves."
 9. Back-up ordning: Samarbeid med hjemmene og FAU
 10. Foreldre/ FAU: Foreldresamarbeid og Foreldreerklæring
 11. Mobbing: Dette kan skolen gjøre feil
 12. Nytt skoleår: SFO og usikre førsteklassinger 

Se også Artikler for foreldre.