Om godskole.no


Det finnes noen grunnleggende og overordnede målsettinger i skolen. Absolutt alle som har skolen som arbeidsplass, barn og voksne, har rett til en god hverdag i skolen, med fravær av truende, krenkende og ødeleggende atferd. Alle elever har også krav på et godt og tilrettelagt læringsmiljø. Og alle voksne har krav på et godt arbeidsmiljø. Dette stiller store krav til skolen på en rekke områder:

 • Det krever god vokseninnsikt i elevgruppa, mht. hva som foregår mellom elever, og mht. enkeltelevens ståsted og ønsker for at skolen skal bli god for alle.
 • Det krever aktiv voksenledelse og voksenkontroll.
 • Det krever realistisk og fungerende forebygging.
 • Det krever samarbeid, samspill og enhet blant de voksne.
 • Det krever involvering i enkelteleven, i elevgruppa og i forhold til foreldre.

godskole.no vil presentere verktøy, tilnærminger, valg, prioriteringer og organiseringer som et svar på hvordan skolen kan få til det som både er ønsket, og nødvendig. En målsetting med disse nettsidene er å fremme refleksjon rundt problemstillinger og temaer som mange, både i og utenfor skolen, er berørt av daglig.

godskole.no består av to deler. Den ene som du er inne i nå, er åpen for alle. Den andre delen er reservert medlemmer. Alle kan bli medlemmer av nettsiden godskole.no.

Den åpne delen 

Den åpne delen angir utfordringer som ofte kan oppleves som vanskelige i skolen, men som det absolutt er mulig å gjøre noe med. Mobbing og krenkende atferd blir gitt spesielt stor plass fordi omfanget er stort, og fordi det er et etisk spørsmål hva slags skole som bør tilbys barn og ungdom. De kan som en hovedregel ikke velge seg bort, dersom de opplever uverdige forhold.  

Den åpne delen vil også løfte frem rammer, prioriteringer, prinsipper, føringer og verktøy som er viktige å ha med for at skolen skal bli god for alle. Den skisserer også hvilke mekanismer som gjelder dersom man ønsker å arbeide for en tilnærmet mobbefri elevgruppe.

De åpne sidene presenterer godt systemarbeid, hva det innebærer, og hvordan systemarbeid er helt avgjørende for at skolen skal bli et godt sted for alle. Sidene vil også definere en rekke virksomme verktøy som alle skoler bør tilegne seg for å nå  frem og sikre langsiktighet i arbeidet. Den åpne delen løfter også frem aktiv skoleledelse som det avgjørende området for å bygge den gode skolen. Skolelederen har den viktigste og vanskeligste jobben i norsk skole.

Den lukkede delen 

godskole.no har også en del reservert for medlemmer og fem medlemskategorier. Her vil hhv. skoleledere, lærere, assistenter, foreldre og FAU få tilgang til materiale, artikler, eksempler, maler etc. som kan være til nytte. Noe materiale er reservert den enkelte medlemsgruppe. Det vil bli lagt ut nytt materiale jevnlig.

Her kan du lese mer om medlemskap.

Her finner du en oversikt over artikler på medlemssidene.

Innholdet på disse nettsidene er et uttrykk for en opplevd virkelighet i skolen, hvor utfordringer presser seg på fra alle kanter. Samtidig er det en kjensgjerning at det er veldig ulik praksis mellom skoler, mellom lærere, mellom skoleledere og mellom FAUene.

Innholdet på godskole.no er også et uttrykk for et ståsted, basert på erfaringer og god praksis. Mange vil kanskje også si systematikk og sunn fornuft.  En rekke grunnleggende
prinsipper ligger til grunn for godskole.no og God Skole sin virksomhet i skolen.

Innholdet på nettsidene vil reflektere at det ofte ikke finnes 100 veier til målet. godskole.no har som ståsted at det er noe som virker bedre enn det meste annet, og det er dette "noe" disse nettsidene skal løfte frem, og synliggjøre. Således går godskole.no på tvers av rådende ideologi hos sentrale skolemyndigheter, som har målstyring og metodefrihet som rettesnor. Målstyring vil si at målene for hva som skal oppnås blir satt sentralt. Metodefrihet vil si at det er opp til den enkelte skole, og ofte enkelte lærer, å finne sin egen vei.

Utfordringer i skolen

Hva og hvordan

Det er ofte enkelt å presentere hva som er viktig i skolen. Alle steder kan man lese og høre om alt som er viktig for at skolen skal bli god på de ulike områdene. God Skole og godskole.no presenterer også hva vi mener er viktig i den gode skolen. Vel så viktig er imidlertid hvordan skolen og de som arbeider der skal få til alt som er viktig.

I den norske skolen står det som oftest ikke på vilje til endring, eller på vilje til innsats og arbeid for å bygge den gode plattformen for egen virksomhet. Men mange spør seg hvordan i all verden man skal få til alt som er ønsket, innenfor rammene som er gitt:

 • begrenset økonomi
 • en hektisk og trang hverdag
 • med de elevene vi har, hvor mange kanskje trenger mer enn de får
 • med de ansatte vi har, hvor forskjellighet kan være den eneste fellesnevneren
 • med forventninger til innsats på alle områder, fra absolutt alle kanter

godskole.no vil forsøke å gi noen gode svar på dette, basert på prinsipper som alltid bør ligge i bunn for enhver skoles virksomhet:

 • Alt er ikke like viktig i skolen. Det viktigste må alltid være at de som har skolen som sin arbeidsplass og læringsarena må ha en god hverdag der, med trygghet og et godt læringsmiljø.
 • Skolen må etablere og holde fast på en kjerne i sin virksomhet, som sikrer og vedlikeholder at skolen blir god for alle.


Mer om
prinsipper og plattformen for den gode skolen

Nettsidene kan brukes til inspirasjon, som idébank, og som grunnlag for refleksjon rundt egen praksis, eller egen skoles utvikling:

 • Hvor står vi?
 • Hvor går vi?
 • Hvor trykker skoen? 
 • Hva skal til for at vår skole skal bli god for alle?
 • Hva trenger vi?
 • Hvor er vi ikke gode nok?
 • Hva kreves for at vi skal komme dit vi ønsker?

Langsiktighet

God Skole har langsiktighet i utviklingsarbeidet som eget hovedmål. Mange norske skoler legger inn omfattende innsats, engasjement og arbeid i utviklingsarbeid, uten å høste tilfredsstillende langsiktige resultater. I ettertid er det mange ansatte i skolen som kan se tilbake på ulike innsatsområder som "noe vi drev med en gang". Innsats og arbeid som blir gjort, kan lett bli "happenings" og glasur på overflaten, og ikke bidra vesentlig til endring av skolen til det bedre. 

Alt utviklingsarbeid i skolen bør ha som utgangspunkt at skolen må bygges innenfra. Bare slik kan skolen bli godt rustet til å møte utfordringer. God Skole kan bistå skoler som ønsker innsikt og praktisk hjelp for endring på både kort og lang sikt.