Noe er viktigere enn det meste annet

 

Alt er ikke like viktig i skolen. Det viktigste må alltid være at absolutt alle elever har en god hverdag, fri for krenkelser, mobbing og usikkerhet. Elever kan som hovedregel ikke velge seg bort fra skolen.

Som en god nummer to kommer elevers rett til å ha et godt og tilpasset arbeids- og læringsmiljø, fritt for ødeleggende uro, bråk og medelever som hyppig stjeler av andres tid. Et godt klassemiljø betyr at alle elever i fellesskapet har like stor rett til å få arbeidet godt med fag, og ha mulighet til læring. Enkeltelever eller grupper kan ikke få mer eller mindre fritt spillerom, på bekostning av andre enkeltelever eller resten av elevgruppa.

Det tredje viktigste må være at voksne i skolen har en god arbeidshverdag, fri for krenkelser, negativitet og elever som på ulike vis er på lærerjakt, eller som en norm utfordrer enkeltvoksne. I elevgrupper hvor det er et godt læringsmiljø, og elever ikke opplever krenkelser og usikkerhet, følger det nærmest av seg selv at vi voksne også har en god hverdag, både i klasserommet og i møtet med elevene. Læreres arbeid med læringsmiljøet for elever har derfor en direkte innvirkning på egen arbeidssituasjon.

Ansatte i skolen kan likevel oppleve å ha en utfordrende og kanskje vanskelig arbeidshverdag. For mange kan spriket mellom forventningene som ligger på lærerens skuldre, og lærerens mulighet til å gjøre en like god innsats på alle områder, bli for stor. Mange voksne i skolen opplever at hverdagen er trang, oppgavene er mange, og at tiden er begrenset. Dersom kunnskapen, verktøyene og tilnærmingene har mangler, er det ikke rart at mange kommer til kort, og dermed ikke får gjort en god nok jobb med elevene.

På alle skoler er de voksne en del av et hele, et fellesskap og en organisasjon. Det bør være et prinsipp at systemet den ansatte er innenfor alltid må dra i den ansattes retning, gjennom tilrettelegging, prioriteringer og systembygging. Det bør være en grunnleggende føring på enhver skole at alle ansatte skal ha en arbeidshverdag som gjør det mulig å gå gjort en god nok jobb med elevene, også med hensyn til trygghet og trivsel.

Mange opplever at det ikke er enkelt å få til, uten konkret tilrettelegging og klare prioriteringer. Skoleledere har flere roller, og skal også være tilretteleggere for ansatte. Skoleledere må vite at ansatte er forskjellige på de fleste vis, og derfor sikre at ingen skal stå alene i arbeidshverdagen, med krav på sine skuldre om at "dette må du bare få til fordi du er læreren". Det er skolen som skal lykkes i arbeidet med elevene, og da kreves ofte mer enn at alt ansvar blir lagt på den enkelte lærers skuldre.