Nulltoleranseprosess og -tilnærming


En nulltoleransetilnærming krever prosess som berører alle ansatte i skolen, FAU og foreldregruppa. Den hjelper ansatte i skolen med å gripe fatt i og stoppe uakseptabel atferd som skolen har bestemt må falle innunder nulltoleranse. Og i enda større grad er den et virkemiddel for å forhindre at negativ, krenkende og ødeleggende atferd oppstår.

Noen typer atferd er alltid uakseptabel

For en del former for atferd bør det alltid være nulltoleranse på en skole. Det er i første omgang atferd som krenker medelever og lærere som kan komme innenfor nulltoleranse. Men også atferd som ødelegger, sprer negativitet og usikkerhet, og som kan være svært utfordrende å takle for voksne, kan omfattes av en nulltoleransetilnærming.

shutterstock_98160491Mange skoler har med vekslende hell prøvd dette før. Flere forhold gjør at det kan være vanskelig å holde et godt nok grep over tid:

  • Det er ikke like lett for alle voksne å følge opp.
  • Alle voksne er ikke like interessert i å følge opp.
  • Det kan ha vært ulike tolkninger av hva som skulle følges opp
  • Vedlikeholdet har vært begrenset eller fraværende.
  • Forarbeidet og prosessen for å utvikle et felles ståsted kan ha vært mangelfull eller manglet helt.

Forarbeidet er halve jobben 

Uten et godt forarbeid som omfatter alle voksne i skolen, kan det være svært vanskelig å få til noe som helst. Forberedelser til oppstart med elever tar tid, og omfatter både involvering av foreldre og FAU. Både i utviklingsprosessen og når nulltoleransetilnærmingen skal driftes, kreves aktiv ledelse. Skoleleder bør være sentral.

Forarbeidet omfatter ikke bare hva det bør være nulltoleranse på og hvilke reaksjoner brudd skal følges opp med. Vel så viktig er drøfting av grenseganger, usikkerhetsområder, uheldige følger, samt hvordan det hele både skal gjennomføres og vedlikeholdes.

Skoler som har tatt prosessen på alvor og som har tatt de skrittene det er nødvendig å ta, kan vise til lite negativ atferd som faller innenfor nulltoleranse.

På medlemssidene kan du lese mer om nulltoleranseprosessen, gjennomføring og vedlikehold.