Foreldres samarbeid med skolen


(Siden er under utvikling.)


- kommentarer til opplæringsloven
- lav terskel for kontakt med hjemmet
- ha foreldre og foresatte med oss
- ansvarliggjøring av foreldre/ foreldrerollen
- Foreldreperspektivet: Det kan være sårbart å se eget barn ikke ha det bra, eller skille seg ut negativt.
- Skoleperspektivet: På denne skolen skal alle ha det bra. Det gjelder barnet ditt. Og det gjelder alle andre.

Hjem-skole-elevsamarbeid
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/grunnopplaring/laringsmiljo-2/hjem-skole-elevsamarbeid.html?id=279669

Snakk med barna om skole


  • Snakk ofte, gjerne daglig, med barna om skolen, hva de lærer, hva de opplever der og hvordan de har det der.
  • Velg å spørre aktivt og konkret. "Hva gjorde dere i mattetimen i dag da?"
  • Vær positiv og tydelig i omtalen av skolen og de voksne som jobber der. Negative forhold som oppstår og nevnt av eleven bør tas på alvor, og fulgt opp av voksne, uten at ytterligere negativitet blir forsterket hos eleven.
  • Snakk ikke negativt om voksne i skolen mens barna hører på.