Forskning


Disse sidene er under utvikling og vil være klare i løpet av høsten 2012.

godskole.no og God Skole sitt arbeid i skolen, er både erfaringsbasert og uttrykk for et ståsted. Sidene er på ingen måte nøytrale mht. hva som er viktig i skolen, og hvordan skolen skal få til å gjøre en god nok jobb.

Disse nettsidene presenterer en rekke påstander, og beskriver en virkelighet, som dels har sin rot i et verdisyn, dels bygger på erfaringer i arbeidet med svært mange skoler, lærere, elever og foreldre over mange år, og dels kan belegges med forskning. 

Nedenfor vil det synliggjøres hva forskning sier om:
 • hva som er den gode skolen
 • betydningen av de voksne i skolen
 • ledelsens rolle i byggingen av den gode skolen
 • relasjonens betydning
 • arbeidet med de mest utfordrende elevene
 • bruk av strategier og tilnærminger
 • ansvarliggjøring

Ønsker du selv å gå inn i forskning, kan du følge linkene eller henvisningene under. 

Linker til:

 • Mobbeprogrammer virker ikke
 • Den voksne er avgjørende
 • Ansvarliggjøring som virker
 • Elevundersøkelsen
 • Endring ovenfra. Skoleleders rolle
 • Løse koblinger vs. Faste koblinger (Behov for konkrete føringer og fast innhold, og ikke for målstyring og metodefrihet)
 • Individuell tilpassing av tiltak på en skole, vs. "One size fits all"
 • Relasjonens betydning

----

Forskningens begrensninger
(Skal innunder Forskning i venstremenyen)

I diskursen om hva den gode skolen innebærer, om hva som kreves for å skulle bygge den, og om hvordan skolen skal få det til, så er det noen ord som slår bort det meste av motargumenter. Det er ordene "forskningsbasert" og "evidensbasert". Ordene er egnet til å forføre, og til å ta kraft ut av motargumenter.

Så lenge noe kan vises til som forsningsbasert og evidensbasert, er det vanskelig å si i mot. Det kan etablere en udiskuterbar sannhet. Så enkel er ikke verden.

Utgangspunktet bør alltid være at forskning, og forskningsresultater har en verdi. Men det er også viktig å ha med seg at forskningsresultater som oftest bare er enkeltbrikker i et større puslespill, hvor den enkelte brikke ikke nødvendigvis er et uttrykk for hvordan hele bildet ser ut.

Presentasjon av forskning om hva som er den gode skolen, betyr derfor ikke at det som blir presentert er eneste gyldige sannhet. Muligheten er der for at det finnes forskning som viser helt andre resultater enn det som blir presentert her.

Forskning er dessuten bare forskning, og ikke nødvendigvis en evig sannhet. At noe er "evidensbasert" eller "forskningsbasert", betyr ikke at resultatene vil være gyldige også neste år. To eksempler kan illustrere dette:

 1. Mobbeprogrammet "Olweus-programmet" har blitt presentert som "best i test", og ett av få programmer og tilnærminger som virker. I mars 2012 ble det fremlagt en norsk og en svensk forskningsrapport som viste at det ikke var noen forskjell på skoler som hadde brukt programmet og de som ikke hadde brukt det.
   
 2. Olweus-gruppen og Senter for Atferdsforskning (SAF) har forsket på forekomst og utvikling av digital mobbing. Mens SAF kom frem til at det har vært en sterk økning, så kom Olweus frem til det motsatte. (??Sjekkes)
   
Er det skrevet noe om forskningens begrensninger generelt, og mht. skole spesielt?

Mitt sitat:
"Forskning er alltid relevant på den måten at den bidrar med innspill til det store bildet, samt til refleksjon og til å synliggjøre kompleksitet".