Læring og fag


Denne siden skal inn: Den gode skolen/ Kunnskapsskolen/ Læring og fag


Læring og arbeid med fag, er hovedaktiviteten i skolen. Det er kjernen i hva man skal drive med, når rammene for skolen er på plass. Systemarbeid, og strategier for å være i forkant av krenkende og ødeleggende atferd, er en del av rammene, og bør prinisippielt være på plass først, slik skolebygningen er det, og slik ansettelser av lærere og assistenter er det. Arbeid med trygghet og trivsel er derfor, i utgangspunktet ikke konkurrent til faglig arbeid.

Læring omfatter imidlertid mye. Det finnes xxx ulike læreplaner, som går inn på xxx fag. Og det finnes en generell del av læreplanen. Denne ..... normdanner.... forberede på voksenlivet.....  få elever til å være en del av et hele....
- Forventninger til elever
- Ta ansvar for seg selv og for hverandre
- Hva er viktig og mindre viktig
- Hvordan skal man gjøre ting på en god måte
- Strategier for å klare ting/ lykkes
- normer
- Samspill
- Løsing av konflikter...

I dette arbeidet er det voksne som er normdannere. Elever påvirkes også av hverandre, men det er den voksnes ansvar at normene som blir presentert bidrar til å bygge det gode fellesskapet, og gir eleven en best mulig balast.

Dette er ikke enkelt arbeid. Elever kommer fra svært forskjellige hjem, med stor ulikhet i normer og syn på hva som er riktig og galt. En tillegsutfordring er at vi voksne i skolen også er forskjellige mht hva vi mener er viktig, riktig og nødvendig. En forutsetning for å drive god normdanning i skolen er derfor at vi voksne er samsnakket mht hva vi ønsker av elevene, og hvordan vi ønsker at de skal gjøre det.

Det er fort gjort for voksne i skolen å forvente av elever at "Dette kan dere, Dere er jo så gamle nå", uten å ta høyde for forskjellighet og for at gode normer og forventninger ofte må gjentas og gjentas.

Presentasjon av normer, av strategier for å få dem til, og oppfølging dersom noen ikke får til eller vil få til, er holdningsdanning i praksis.

I alt arbeid med fag og læring, er det noen viktige føringer som alltid bør ligge til grunn.
- Arbeid er prosess. Noe bygger på noe annet. 
- Noe av det viktigste den voksne kan gjøre er å jakte strategier for å skape interesse og motivere til innsats.
- Arbeid med fag krever tilrettelegging, tilpassing og veiledning.
- Arbeid med fag krever voksenoppfølging. Å tro at arbeid ikke må eller bør ettersees, er naivt og kan være ødeleggende.
- Voksne som fremstår med glød for faget sitt har et stort fortrinn.


- Læring og fag sin plass i skolen
- Disse sidene går bare inndirekte inn på fag og læring: Elevsamtalen for tilpasset opplæring, og et godt arbeidsmiljø med fravær av ødeleggende atferd. Læreren som motivator, god klasseledelse etc. Men den går foreløpig ikke inn i ulike læringsstrategier, bruk av PC/ Internett, Tilpasset opplæring,
- Læring handler både om innhold i fag, tilegning av strategier, hva er viktig og mindre viktig, hvorda få til ting, normdanning, ansvar for seg selv og for andre, se helheter, begrepsforståelse, samarbeid, mmm.
- Det finnes mange kilder til informasjon, læriong, etc som ligger utenfor skolen: TV, Internett, samtaler i familien, bøker etc som
- Målene i den generelle delen av læreplanen. (Har disse blitt mindre viktige i forhold til fagdelene?
- God Skole og den gode skolen for alle vs. den generelle delen av læreplanen

- Læreren som motivator: LInk til lærerens fire roller
- Inspirator
- kontrollør/ oppfølging/ oversikt
- relasjonsstyrke
- Tilpasset opplæring
- IKT/
- Rutiner i fagarbeidet; oppstart av timer, gjennomgang av uka og mål på mandager, fredagstesten